Du är här:   Startsida / Dataskyddsbeskrivning Modellsökning

Dataskyddsbeskrivning

Kuusamo Hirsitalot Oy, REGISTERBESKRIVNING

1. Den registeransvarige:

Kuusamo Hirsitalot Oy
Sossonniementie 22, 93600 KUUSAMO
Tfn (08) 868 9900 (växel)
FO-nummer 0839312-8

2. Person och/eller kontaktperson som ansvarar för ärenden angående registret:

Aija Orjasniemi
Sossonniementie 22, 93600 KUUSAMO

3. Registrets namn:

Kuusamo Hirsitalot Oy:s kund-/marknadsföringsdataregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål):

Personuppgifter samlas in, behandlas och används med kundens samtycke för Kuusamo Hirsitalot Oy:s kommunikation, marknadsföring och vård av kundrelationer. Dessutom används uppgifterna till statistiska och serviceutvecklingssyften.

5. Registrets datainnehåll:

Till registret samlar man in grunduppgifter av de registrerade, såsom:

 • för- och efternamn
 • gatuadress
 • postadress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • information om godkännande av kampanjens regler
 • eventuella tillstånd för elektronisk marknadsföring
 • data angående kundrelationen

6. Regelmässiga uppgiftskällor

 • Den registrerade själv via elektronisk blankett, sms, telefon eller ifylld pappersblankett.
 • Annan tillförlitlig aktör.
 • Den registeransvarige registrerar de uppgifter om användaren som användaren själv anger i samband med deltagande i Kuusamo Hirsitalot Oy:s Facebook-kampanj eller annan elektronisk kampanj och vid användning av webbplatsen.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter:

Uppgifter lämnas ut i den utsträckning gällande lagstiftning vid ifrågavarande tidpunkt tillåter och förpliktar till bland annat sådana marknadsföringssyften hos den registeransvariges samarbetspartners (bl.a. återförsäljarrepresentanter) som stödjer registrets användningssyfte, samt produktion av riktat och intressant innehåll till de registrerade. Samarbetspartners har inte rätt att överlåta erhållen data åt andra.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES:

Uppgifter översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte detta är nödvändigt för att utföra den registeransvariges tjänster.

9. Principerna för skyddet av registret:

 • Personuppgifter förvaras konfidentiellt. Kuusamo Hirsitalot Oy:s och dess registers förvaringssamarbetspartners datanät och apparatur, som används för registret, är skyddade med bl.a. brandmur och andra slags tekniska åtgärder, med hänsyn till kostnader som åtgärderna orsakar.
 • Uppgifter lämnas till utomstående endast på grund av lagstadgad anmälningsskyldighet, såsom på begäran av kunden själv eller av en myndighet i enlighet med lagen.
 • Den registrerade har rätt att kontrollera sina uppgifter och vid behov kräva att de korrigeras, samt förbjuda direktmarknadsföring som riktar sig mot denne själv.
 • Begäran om granskning samt förbud ska lämnas skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registerärendena.
Du är här:   Startsida / Dataskyddsbeskrivning Modellsökning